BRANŻA PALIWOWO-ENERGETYCZNA

OPINIE I PROJEKTY
 • przygotowanie i opracowanie memorandum informacyjnego oraz obsługa procesu przygotowania i przebiegu zbycia akcji (2009)
 • ocena realizacji obowiązków producenta energii wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska (2001)
 • przygotowanie opinii prawnej dotyczącej klasyfikacji wypłacanej premii rocznej 8,5%, w świetle przekazanego Raportu z przeprowadzonego audytu zgodności wynagrodzeń Członków Zarządu z ustawą kominową (2007)
 • wykonanie 33 raportów dla Spółek „córek” na temat zgodności wynagrodzeń Członków Zarządu, Rad Nadzorczych oraz Głównych Księgowych z ustawą kominową w latach 2000-2006 (2006)
 • wykonanie raportu zbiorczego będącego analizą w zakresie przestrzegania zapisów ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w zakresie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, Rad Nadzorczych oraz Głównych Księgowych spółek zależnych (2006)
 • opracowanie systemu motywowania pracowników (1998)
 • przygotowanie programu modernizacji, opracowanie strategii marketingowej oraz analizy opłacalności ośrodka szkoleniowego w Baranowie (1993)
 • sporządzenie projektu wstępnego, założeń techniczno-ekonomicznych oraz zbiorczego zestawienia kosztów dla modernizacji jednego z hoteli k. Poznania. (1993)
  REFERENCJE
 • opracowanie biznes planu dla Zakładu Inwestycji Energetycznych INVECO Sp. z o.o. (1993)
  REFERENCJE
 • przeprowadzenie szkolenia z zakresu znowelizowanej ustawy o rachunkowości (2001)
 • opracowanie koncepcji i zasad wdrożenia systemu zarządzania przez controlling (1999)
  REFERENCJE
 • przygotowanie i wdrożenie systemu motywacji i ocen z elementami: oceny i wartościowania prac, systemu ocen okresowych, ścieżek karier zawodowych dla określonych grup stanowisk i pracowników (1999)
  REFERENCJE
 • przygotowanie raportu z badań ankietowych dotyczących problemów sfery społecznej (1997)
 • opracowanie koncepcji architektury informacyjnej wraz z jej wdrożeniem (1997)
  REFERENCJE
 • opracowanie założeń dla zintegrowanego systemu informacyjnego w PEC SA (1997)
  REFERENCJE
 • opracowanie biznes planu działalności PEC w Poznaniu (1995)
  REFERENCJE
 • opracowanie studium wyboru preferowanego wariantu przekształceń własnościowych w PEC w Poznaniu (1995)
  REFERENCJE
 • opracowanie strategii komputeryzacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Poznaniu (1994)
  REFERENCJE
 • opracowanie zarysu kierunków działalności zakładu energetyki cieplnej w świetle wykorzystania instrumentów analizy strategicznej (2000)
 • przygotowanie opinii z zakresu warunków kontroli skarbowej (1993)
 • opracowanie biznes planu (2003)
 • przygotowanie wniosku nt. ograniczania korzystania z indywidualnych systemów ogrzewania na rzecz podłączenia do zbiorczej sieci cieplnej miasta Wielunia w zakresie określonym wytycznymi programowymi Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowania dla priorytetu 2.1 Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, m.in. poprzez redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii (2007)
  REFERENCJE
BADANIA
 • diagnoza stanu podatkowego za rok 1996 (1997)
 • wykonanie ekspertyzy prawnej w sprawie komunalizacji Zespołu Elektrociepłowni Poznańskich S.A. (1996)
 • prawno-ekonomiczna ocena możliwości prywatyzacji – ujęcie wariantowe (1993)
  REFERENCJE
 • kompleksowa diagnoza PEC i jego otoczenia
  REFERENCJE
 • diagnoza sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu energetyki cieplnej w latach 1993-1996 (1997)
 • diagnoza obejmująca zagadnienia prawne funkcjonowania, system marketingowy, zagadnienia organizacji i zarządzania, potencjał kadrowy, ekonomikę i finanse, system informacyjny (2000)
  REFERENCJE
 • ocena zasad ewidencji kosztów zakładu energetyki cieplnej (2000)
 • skrócona ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu energetyki cieplnej (2000)
 • ekspertyza prawna przeprowadzona na zlecenie jednego z zakładów energetycznych, dotycząca dopuszczalności zawierania umów pożyczek przez samodzielne podmioty prawne (1993)
 • ocena szans i zagrożeń w zakresie biopaliw (2002)
  REFERENCJE
PRZEKSZTAŁCENIA
 • opracowanie planu przekształcenia dla przedsiębiorstwa związanego z produkcją energii (2002)
 • przygotowanie i przeprowadzenie procesu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (2001)
 • przeprowadzenie procedury przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (1997)
ANALIZY
 • przygotowanie analiz ekonomiczno-finansowych Spółki zgodnie z zakresem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 roku w sprawie zakresu analizy spółki oraz przygotowanie strategii zbycia udziałów (2000)
 • wykonanie analizy marketingowej (2000)
  REFERENCJE
 • wykonanie analizy systemu organizacji i zarządzania (2000)
  REFERENCJE
 • wykonanie analizy sytuacji prawnej majątku (2000)
  REFERENCJE
 • wykonanie analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa energetyki cieplnej za lata 2004-2006 z prognozą do roku 2017 (2007)
  REFERENCJE
 • diagnostyczne analizy przedprywatyzacyjne, wariantowy model prywatyzacji, opis i przygotowanie procedur prywatyzacyjnych (1997)
  REFERENCJE
 • wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej za rok 1993 (1994)
  REFERENCJE
 • projekcja działalności zakładu energetyki cieplnej (1997)
 • analiza marketingowa zakładu energetyki cieplnej (2000)
WYCENY
 • przygotowanie wyceny wartości akcji przedsiębiorstwa oraz oszacowanie jego wartości (2008)
 • wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej gruntów, budynków i budowli dla spółki związanej z produkcją energii (2001)
 • przygotowanie wyceny wartości środków trwałych grupy GUS III –VIII (2001)
 • wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej części nieruchomości zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej (2000)
  REFERENCJE
 • oszacowanie wartości spółki – producenta energii (2000)
  REFERENCJE
 • wykonanie wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa Dalkii Poznań S.A. metodą dochodową poszerzoną o wycenę niskocennych środków trwałych (2006)
  REFERENCJE
 • wykonanie wyceny majątku pomocniczego na bazie metody odtworzeniowej i rynkowej wraz z przybliżonym szacunkiem wartości rynkowej (1997)
 • oszacowanie wartości budynków i budowli stanowiących środki nieeksploatacyjne (1994)
 • wykonanie biznes planu dla inwestycji polegającej na zaopatrzeniu w nowe linie technologiczne do produkcji mebli (1997)
MasiotaMasiota