BRAŻA WODNO-KANALIZACYJNA

  • ekspertyza obejmująca weryfikację i uzasadnienie struktury stopy dyskontowej, struktury kosztów uwzględnionych w metodzie szacowania wartości inwestycji oraz ustalenie wartości przedmiotu wyceny w sytuacji nierentownej inwestycji (2008)
  • opracowanie metody wyceny wartości wykupu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zrealizowanych przez inwestorów zewnętrznych, a będących przedmiotem nabycia przez Aquanet S.A. w Poznaniu (2007)
    REFERENCJE
  • opracowanie wyników badań marketingowych mających na celu określenie poziomu zainteresowania usługami w kompleksie „Termy Maltańskie – Poznań”, oszacowanie popytu na te usługi oraz oszacowanie oczekiwanego poziomu cen na usługi świadczone w obiekcie (2005)
MasiotaMasiota