SAMORZĄD TERYTORIALNY

OPINIE I PROJEKTY
 • opracowanie wstępnego studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego Kampus Muzyczny (2010)
 • aktualizacja prognozy oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Poznania (2010)
 • opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Gospodarki Odpadami dla miasta Poznania oraz prognoza oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Poznania (2008)
 • aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Poznania oraz aktualizacja Strategii Gospodarki Odpadami dla miasta Poznania (2008)
 • opracowanie program finansowania komunikacji miejskiej Poznania w latach 2008-2012 przygotowane w oparciu o przetransponowanie i dostosowanie do realiów cen maksymalnych podjętych uchwałą Rady Miasta Poznania z 20 grudnia 2007 roku (2008)
 • opracowanie programu finansowania komunikacji miejskiej Poznania w latach 2008-2012 przygotowane w oparciu o przetransponowanie i dostosowanie do realiów cen maksymalnych podjętych uchwałą Rady Miasta Poznania z 20 grudnia 2007 roku (2008)
 • oszacowanie potencjalnych korzyści dla miasta Poznania i Skarbu Państwa w związku z zagospodarowaniem terenu Wolnych Torów w horyzoncie czasowym 2009-2018 (2008)
  REFERENCJE
 • przygotowanie opinii prawnej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Szpitala ZOZ – Nowe Miasto” w Poznaniu (2008)
  REFERENCJE
 • opracowanie programu finansowania komunikacji miejskiej Poznania w latach 2008-2012 oraz weryfikacja prawna i ekonomiczna planowanych zmian w ulgach i zwolnieniach z opłat za przejazdy (2007)
  REFERENCJE
 • przygotowanie opinii prawej dotyczącej kwalifikowalności podatku VAT jako kosztu refundowanego z funduszy strukturalnych (2007)
 • opracowanie Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami w Aglomeracji Poznańskiej” wraz z dwoma uchwałami (2007)
  REFERENCJE
 • opracowanie dotyczące planowanych efektów utworzenia Regionalnego Parku SSE w obszarze Centrum Logistycznego Żegrze w Poznaniu oraz oceny skutków budżetowych (2007)
  REFERENCJE
 • przygotowanie opinii prawnej dotyczącej składania deklaracji oraz wnoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu (2007)
  REFERENCJE
 • prezentacja rezultatów analiz związanych z finansowaniem III Ramy Komunikacyjnej Poznania dla Miasta Poznania (2007)
  REFERENCJE
 • prezentacja rezultatów opracowań analiz prawno-ekonomicznych dla gospodarki odpadami i organizacji transportu lokalnego w aglomeracji poznańskiej dla Miasta Poznania (2007)
 • opracowanie Studium Wykonalności do projektu „Profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych na terenie Poznania”, w zakresie określonym wytycznymi programowymi Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowania dla priorytetu 5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem dla Miasta Poznania (2007)
  REFERENCJE
 • opracowanie Pilotażowego Programu Zbiórki Odpadów Organicznych – kuchennych i zielonych dla Miasta Poznania (2006)
  REFERENCJE
 • opracowanie projektu pt. „Szacunek zasilania budżetu Miasta Poznania z efektów inwestycyjnych, wynikających z realizacji Programu III Rama Komunikacyjna w latach 2007-2015, z horyzontem czasowym tych efektów do roku 2050”. dla Miasta Poznania (2006)
  REFERENCJE
 • wykonanie opinii opracowania dotyczącego modelu organizacyjnego wdrażania strategii rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego „Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu”, wykonanego przez Instytut Turystyki w Warszawie (2006)
 • opracowanie regulaminu konkursu na koncepcję systemu punktów obsługi zorganizowanego ruchu turystycznego na obszarze objętym programem „Trakt Królewsko-Cesarski” w Poznaniu
 • opracowanie wariantów organizacji lokalnego transportu zbiorowego dla Miasta Poznania wraz z konstrukcją formalno-prawną ich wdrożenia oraz określeniem ich skutków ekonomiczno-finansowych (2005)
 • opracowanie biznes planu przewidywanych wyników działalności bioelektrowni miejskiej w latach 2005-2007 w ramach Wydziału Odpadów Komunalnych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego (2005)
 • opracowanie kierunków restrukturyzacji działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu (2004)
  REFERENCJE
 • restrukturyzacja Zakładu Produkcji Ogrodniczej (2002)
  REFERENCJE
 • przygotowanie opinii w sprawie kaucji mieszkaniowych (2001)
 • diagnoza i koncepcja procedury sprzedaży mieszkań komunalnych (2000)
  REFERENCJE
 • przygotowanie opinii w sprawie przekształcenia formy organizacyjno-prawnej Izby Wytrzeźwień w Poznaniu (2000)
  REFERENCJE
 • opracowanie ekonomiczno – finansowych oraz organizacyjno-prawnych uwarunkowań funkcjonowania zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego jako form realizacji zadań samorządu terytorialnego (1999)
  REFERENCJE
 • przygotowanie koncepcji i wdrożenia Zakładu Budżetowego pod nazwą Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu (1999)
  REFERENCJE
 • opracowanie programu wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz procesów reinwestycyjnych w mieście Poznaniu (1994)
  REFERENCJE
 • przygotowanie i opracowanie memorandum informacyjnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz obsługa procesu przygotowania i przebiegu zbycia akcji PEC (2009)
 • przygotowanie i opracowanie suplementu do Memorandum Informacyjnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz projekt zaproszenia do składania ofert i warunków przetargu w formie gotowej do publikacji (2010)
 • aktualizacja wyceny wartości akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (2009)
  REFERENCJE
 • wykonanie opracowania dot. Konsekwencji finansowych warunków określonych w propozycji NFZ na rok 2008 dla szpitali wojewódzkich w Wielkopolsce – symulacja na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu i Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku (2007)
  REFERENCJE
 • wykonanie Planu rozwoju lokalnego (2006)
 • opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie hali widowiskowo-sportowej (2005)
 • opracowanie wniosku o fundusze SAPARD (2002)
 • opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego miasta i gminy (2002)
  REFERENCJE
 • opracowanie koncepcji funkcjonowania zakładu budżetowego (2002)
 • wykonanie projektu restrukturyzacji cmentarzy komunalnych (1996)
WYCENY
 • wycena wartości akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz oszacowanie jego wartości (2008)
  REFERENCJE
PRZEKSZTAŁCENIA
 • przekształcenie własnościowe gminnych przedszkoli w Swarzędzu i Kobylnicy – koncepcja, procedury, projekty dokumentów, następstwa dla budżetu Miasta i Gminy Swarzędz (2007)
ANALIZY
 • wykonanie ekspertyzy nt. strategii cenowych sieci hotelowych w miastach targowych (2009)
 • zbadanie zasadności kosztów operatora (MPK Poznań Sp. z o.o.) przy realizacji umowy dotyczącej realizacji zadania własnego Miasta Poznania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz ustalenie, czy wielkość kosztów operatora jest porównywalna z kosztami, które poniosłoby dobrze zarządzane przedsiębiorstwo z uwzględnieniem rozsądnego zysku (2008)
 • wykonanie analizy prawno-ekonomicznej dotyczącej zarządzania i organizacji gospodarki odpadami na obszarze aglomeracji poznańskiej (miasto Poznań oraz powiat poznański ziemski) dla dwóch rozwiązań: porozumienie międzygminne, aglomeracyjny związek komunalny gmin (2007)
  REFERENCJE
 • wykonanie analizy prawno-ekonomicznej dotyczącej zarządzania i organizacji lokalnego transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji poznańskiej (z sąsiednimi gminami) dla dwóch rozwiązań: porozumienie międzygminne, aglomeracyjny związek komunikacyjny (komunalny) dla Miasta Poznania (2007)
  REFERENCJE
 • opracowanie ekspertyzy prawnej dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług wieczystego użytkowania gruntów dla Miasta Poznania (2007)
 • wykonanie ekspertyzy prawnej dotyczącej naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Miasto Poznań przy realizacji inwestycji polegającej na budowie Szpitala ZOZ Nowe Miasto w Poznaniu (2007)
  REFERENCJE
 • wykonanie analizy prawnej w zakresie możliwości ustanawiania przez radę gminy bonifikat (ulg i zwolnień z opłat) za korzystanie ze środków komunikacji miejskiej (2006)
 • określenie wpływu powstania i funkcjonowania Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu STARY BROWAR na rozwój społeczno-gospodarczy i rangę miasta Poznania (2006)
 • określenie wpływu powstania i funkcjonowania kompleksu handlowo-usługowego KUPIEC POZNAŃSKI na rozwój społeczno-gospodarczy miasta Poznania (2005)
 • przeprowadzenie badań marketingowych mających na celu określenie poziomu zainteresowania usługami w kompleksie „Termy Maltańskie – Poznań”, oszacowanie popytu na te usługi oraz wskazanie oczekiwanego poziomu cen na usługi świadczone w obiekcie (2004)
 • pozyskanie i przygotowanie informacji i danych do biznes planu dla projektu inwestycyjnego „Termy Maltańskie – Poznań” w części obejmującej kompleks basenów olimpijskich (2004)
 • wykonanie prawno-ekonomicznej oceny możliwości prywatyzacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Poznaniu (1998)
  REFERENCJE
 • hierarchizacja realnych wariantów prywatyzacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Poznaniu (1998)
  REFERENCJE
 • diagnoza ekonomiczno-finansowa i organizacyjna Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu (1995)
  REFERENCJE
 • wykonanie analizy opłacalności wymiany taboru autobusowego w mieście Poznaniu (1995)
  REFERENCJE
 • wstępna analiza ryzyka ubezpieczeniowego w Gminie Dopiewo (2008)
 • wstępna analiza ryzyka ubezpieczeniowego w Gminie Suchy Las oraz pomoc w wyborze podmiotu świadczącego kompleksowe usługi serwisu brokerskiego dla tejże Gminy (2008)
 • wykonanie analizy prawno-ekonomicznej warunków i możliwości funkcjonowania firmy transportowej (2007)
  REFERENCJE
 • diagnoza zakładu budżetowego (2002)
 • wykonanie analizy wprowadzenia inwestora zagranicznego do Spółki skarbu gminy (1997)
 • dokonanie oceny racjonalności wymiany taboru autobusowego dla Miejskich Zakładów Komunikacji w Bydgoszczy (1996)
 • dokonanie analizy potencjalnych źródeł finansowania zakupu autobusów dla MZK w Bydgoszczy (1996)
 • ocena projektu restrukturyzacji organizacyjnej MZK w Bydgoszczy (1996)
DORADZTWO I SZKOLENIA
 • ocena projektów aktów prawnych w zakresie polityki mieszkaniowej i gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym przez Miasto Poznań (2003)
 • nadzór nad działaniami brokera w zakresie przygotowania i zakupu ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Suchy Las (2008)
 • przeprowadzenie szkolenia z zakresu Ustawy o zamówieniach publicznych (2001)
  REFERENCJE
MasiotaMasiota