SAMORZĄD GOSPODARCZY

OPINIE I PROJEKTY
 • wykonanie biznes planu dla przedsięwzięcia budowy szklarni (2007)
  REFERENCJE
 • studium wykonalności projektu obejmującego przebudowę ulic w Opalenicy – (2006)
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej stacji uzdatniania wody (2004)
 • opracowanie programu działalności i rozwoju Palmiarni Poznańskiej do roku 2010 (2004)
 • opracowanie pięcioletniego Planu Rozwoju PKS Poznań S.A. w kontekście polityki transportowej, uwzględniającej zapotrzebowanie na świadczenie usług przez Spółkę w tym zakresie; Aktualizacja w obszarze finansowym z uwzględnieniem warunków funkcjonowania w Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym w Poznaniu (2012)
 • ocena projektu Umowy Dzierżawy oraz Umowy Najmu pomiędzy PKS Poznań S.A. a Poznań City Center I Sp. z o.o. w aspektach prawnych i ekonomicznych (2011)
 • opracowanie pięcioletniego Planu Rozwoju PKS Poznań S.A. w kontekście polityki transportowej, uwzględniającej zapotrzebowanie na świadczenie usług przez Spółkę w tym zakresie (2010)
 • opracowanie kierunków zmian w zakresie organizacji i zarządzania Jednostkami Budżetowymi: Palmiarni, Ogrodu Zoologicznego oraz Usług Komunalnych w celu redukcji kosztów na tle analizy ich funkcjonowania: Prezentacja obejmująca propozycję kierunków zmian w zakresie organizacji i zarządzania Jednostkami Budżetowymi: Palmiarni, Ogrodu Zoologicznego oraz Usług Komunalnych (2012)
 • opracowanie kierunków zmian w zakresie organizacji i zarządzania jednostkami budżetowymi: Palmiarni, Ogrodu Zoologicznego oraz Usług Komunalnych w celu redukcji kosztów na tle analizy ich funkcjonowania (2012)
 • wykonanie wariantowej Analizy SWOT dla wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Poznania i Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (2012)
 • przygotowanie opinii prawnej dotyczącej stosowania kryteriów ALTMARK przy rozliczaniu rekompensaty dla przewoźnika za usługi w transporcie publicznym oraz podmiotu zlecającego audyt rekompensaty za usługi w transporcie publicznym, w świetle rozporządzenia 1370 (2012)
 • opracowanie na temat zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu i jej konsekwencji finansowych (2011)
 • opracowanie pięcioletniego planu rozwoju i zbycie gruntów i budynku dworca Nowy Tomyśl (2013)
 • przygotowanie opinii w przedmiocie stawki za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (2013)
 • przygotowanie opinii prawnej i ekonomiczno-finansowej na temat wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa (2013)
 • opracowanie metodologii, badań empirycznych w 2009 roku oraz wpływu przemysłu targowego na gospodarkę (2013)
 • przygotowanie opinii finansowo – księgowej dot. zasadności modelu rozliczeń z dostawcami (2013)
 • wykonanie analizy SWOT (2014)
 • sporządzenie opinii dot. istnienia w spółce dwóch samodzielnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa (2015)
WYCENY
 • wycena wartości gruntów
 • oszacowanie skutków finansowych realizacji zadań Miasta w ramach obsługi komunikacyjnej EURO 2012 oraz zadań związanych z Dressingiem, realizowanych z tytułu organizacji EURO 2012 (2011)
 • oszacowanie skutków finansowych dla Miasta Poznania organizacji Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 – Zespół ds. obsługi komunikacyjnej – Etap 2 (2011)
 • wycena zbycia udziałów w OBR oraz wycena wartości OBR z uwzględnieniem due diligence (2012)
 • wycena wartości przedsiębiorstwa (2012)
 • wycena wartości akcji (2012)
 • wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa marketingowego (2012)
 • wycena marki Good Will (2013)
 • wycena wartości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2013)
 • wycena wartości przedsiębiorstwa – czołowego producenta ogumienia na terenie Wielkopolski (2013)
 • oszacowanie wartości środków trwałych miksera do mieszanek (2013)
 • wycena pięciu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przy zastosowaniu metod: majątkowej i dochodowej (2013)
 • wycena wartości 45 pracowników DHIS AWSA (2013)
 • wycena wartości przedsiębiorstwa (2014)
 • wycena wartości znaku (2014)
 • wycena wartości Huta Stalowa Wola (2014)
 • wycena aplikacji na urządzenia mobilne (2014)
 • wycena środków spółki rumuńskiej Kimball Electronics Romania s.r.l. (2015)
ANALIZY
 • przeprowadzenie badania marketingowego pasażerów Przewozów Regionalnych na dworcach w Poznaniu (2010)
 • opracowanie analizy ekonomicznej kosztów związanych z najmem lokalu dworcowego i dzierżawy terminala autobusowego w Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym (ZCK) w Poznaniu oraz analiza ekonomiczna nakładów związanych z wykupem lokalu dworcowego oraz kosztów związanych z zawarciem umowy o korzystanie z nieruchomości wspólnej (quoad usum) w ZCK w Poznaniu wraz z oceną wpływu tych działań na wyniki ekonomiczno-finansowe spółki (2012)
 • ocena stanu organizacji Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu i wskazanie potencjalnych następstw połączenia Jednostek ZDM i ZTM w Poznaniu (2011)
 • wykonanie analizy potrzeb w zakresie obiektów kubaturowych (2012)
 • wykonanie analizy rynku producentów i dystrybutorów Opon OTR (2012)
 • analiza wpływu przemysłu targowego na gospodarkę-wydatki wystawców i zwiedzających (2013)
DORADZTWO I SZKOLENIA
 • przeprowadzenie szkolenia z zakresu controllingu finansowego i strategicznego w przedsiębiorstwie (2000)
  REFERENCJE
 • prognoza skutków budowy obiektu handlowego w Poznaniu (2003)
  REFERENCJE
 • opracowanie koncepcji procedury sprzedaży mieszkań komunalnych (2000)
  REFERENCJE
 • wielowariantowa koncepcja zapewnienia finansowania zakupu lokalu dworcowego, w ramach Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Poznaniu (2012)
 • przeprowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych w zakresie wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami, zgodnie z wymogami art. 3 ust. 2 pkt. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r.
 • opracowanie kierunków zmian w zarządzeniu Jednostkami Budżetowymi: Palmiarni, Ogrodu Zoologicznego oraz Usług Komunalnych (2013)
 • doradztwo w transakcji zakupu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (2014)
MasiotaMasiota