USŁUGI

Wieloletnie doświadczenie na rynku (Spółka funkcjonuje od 1992 roku), tak zróżnicowany i specjalistyczny kapitał ludzki, jakim dysponuje Centrum Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o., gwarantują jego klientom kompleksową obsługę, wysoki stopień profesjonalizmu i indywidualne podejście do analizowanych problemów. Żaden projekt nie jest wykonywany szablonowo, lecz zawsze w sposób uwzględniający konkretną sytuację i otoczenie biznesowe naszego klienta. Dzięki aktywowaniu grup badawczych, złożonych z fachowców z różnych specjalności o wysokich kwalifikacjach, popartych stopniami i tytułami naukowymi Centrum spełnia rolę instytucji specjalistycznej, zapewniającej przygotowanie profesjonalnych opinii i ekspertyz. Żaden projekt nie jest wykonywany szablonowo, lecz zawsze w sposób uwzględniający konkretną sytuację i otoczenie biznesowe naszego klienta.

 

 • Szkolenia, audyty i wdrażanie RODO,
 • Outsourcing usługi Inspektora Ochrony Danych (IOD),
 • Doradztwo, analizy, opinie ekonomiczno-finansowe, prawne,
 • Doradztwo i analizy w zakresie organizacji i zarządzania, logistyki, controllingu,
 • Analizy w zakresie rachunkowości oraz zarządzania ryzykiem,
 • Biznes plany, studia wykonalności, studia przedinwestycyjne,
 • Badania rynku, analizy i strategie marketingowe,
 • Projekty i wnioski o finansowanie z funduszy unijnych,
 • Wyceny przedsiębiorstw, majątku, akcji, znaku firmowego i due diligence,
 • Szacowanie wartości spółki itp., operaty szacunkowe,
 • Obsługa procesu prywatyzacji, analizy przedprywatyzacyjne,
 • Programy naprawcze i restrukturyzacyjne; kierunki i strategie rozwoju, procesy, przekształceń,
 • Wdrażanie architektury informacyjnej,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo kadrowe, systemy wynagrodzeń,
 • Obsługa ekonomiczno-finansowa inwestorów zagranicznych w Polsce,
 • Consulting w zakresie kształtowania i ochrony środowiska,
 • Doradztwo, opinie, diagnozy podatkowe i celne,
 • Opinie, ekspertyzy, analizy i studia wykonalności dla instytucji państwowych i samorządowych,
 • Opinie i ekspertyzy dla prokuratur i sądów.
MasiotaMasiota